Welcome to our brand new website!

Wadsa (Desaiganj) Center

Akola   |   Chandrapur   |   Nagpur   |   Umred   |   Yawatmal   |   Wadsa (Desaiganj)

The list of Janardanswami Yogabhyasi Mandal Wadsa (Desaiganj) Center are listed below.

जनार्दनस्वामी योगाभ्यासी मंडळ वडसा (देसाईगंज) केंद्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.

माहिती Information
केंद्राच नाव : नगर भवन सभागृह
पत्ता :

वडसा (देसाईगंज)

शहर : वडसा (देसाईगंज)
केंद्र संचालक - श्री. कार :
Name of Center : Nagar Bhavan Sabhagruh
Address :

Wadsa (Desaiganj)

City : Wadsa (Desaiganj)
Co-ordinator - Shri. Kaar :