Welcome to our brand new website!

संस्कृतभारती जनपदसम्मेलनम्

[article name=”संस्कृतभारती जनपदसम्मेलनम्” keywords=”संस्कृतभारती” articlebody=”संस्कृतभारती जनपदसम्मेलनम् ह्या कार्यक्रमामध्ये योगाभ्यासी मंडळाचे कार्यवाह श्री. रामभाऊ खांडवे यांना आमंत्रीत करण्यात आले होते. योगाभ्यासामध्ये संस्कृत भाषेचे महत्व त्यांनी विषद केले कि भारतीय शास्त्रांचे लिखाण व संशोधनात्मक अभ्यास संस्कृत या भाषेत झालेला असून अष्टांग योगाचा सखोल अभ्यास संस्कृत भाषेच्या सहाय्यानेच होऊ शकतो.” headline=”संस्कृतभारती जनपदसम्मेलनम् – Js Yog, Nagpur” datepublished=”2015-02-01″ sourceorganization=”Janardanswami Yogabhyasi Mandal, Nagpur” publisher=”Janardanswami Yogabhyasi Mandal, Nagpur”][/article]

Website by Creativity Please