Welcome to our brand new website!

प. पू. जनार्दनस्वामींच्या प्रार्थना (Prayers of Janardanswami)

।। गुरुस्तवन ।।

गुरुब्रम्हा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर:  ।

गुरु: साक्षात्त् परब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नम: ।।१।।

कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने ।

प्रणत्त् क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमोनम: ।।२।।


।। प्रार्थना ।।

असंख्यात नावे जया देत लोक । परि नित्य तो सच्चिदानंद एक।।३।।

जयाच्या बळे चालतो हा पसारा । नमस्कार त्या ब्रम्हतत्वा अपारा।।१।।

नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो । प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो ।।

तये प्रेरणा बुद्धिते देत जावी । असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी ।।२।।

प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे । तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे ।।

कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो । शतायुष्य ऎश्वर्य विद्यान लाहो ।।३।।

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां , मलं शरीरस्य च वैद्यकेन ।

यो S पाकरो त्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोSस्मि ।।४।।

ॐ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्त् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

ॐ शांति: शांति: शांति:

सद् गुरू श्री जनार्दनस्वामी महाराज कि जय ।।

Website by Creativity Please